Algemene Leden Vergadering 2016 presentaties en notulen

Bijgaand de agenda en notulen , samen met de prestaties van onze vereniging, de presentatie van DPS, de dienstverlener en belegger van ons pensioenfonds en de presentatie van Frank Mortier over ons pensioenfonds, tot slot de foto’s van deze druk bezochte informatieve en vooral ook gezellige vergadering.

 Algemene Leden Vergadering VGSABIC-IP op vrijdag 15 april 2016

Agenda:

 1. Opening en vaststellen agenda       Olaf Tant
 2. Update Pensioenen 
  1. Rol van DSM Pension Services        Gerard Rutten
  2. Stand van zaken en vooruitzichten pensioenen in Nederland Gerard Rutten
  3. Stand bij SPF                    Frank Mortier, voorzitter SPF
 3. Rol Koepel Nederlandse Vereniging Gepensioneerden (KNVG), door John Pantekoek, vicevoorzitter
 4. Huishoudelijke zaken  Olaf Tant

4.1 Vaststellen notulen van de 4e Algemene Ledenvergadering op 16 april 2015
4.2 Jaarverslag 2015
4.3 Financieel verslag 2015                          Jan van Es
4.4 Verslag van de kascontrole commissie
4.5 Verkiezing bestuur
4.6 Begroting 2016 en vaststellen contributie  Jan van Es
4.7 Benoemen nieuwe kascommissie
5.  Voorgestelde activiteiten door onze Vereniging – Jac Raaijmakers.
6.   Rondvraag
7.   Sluiting en aansluitend gezellig bijpraten.

 

Notulen:

 Verslag van de 5e Algemene Ledenvergadering VGSABIC-IP Op 15 april 2016 in de Raaijberg Bergen op Zoom

Aanwezig: 78 leden inclusief bestuur, bericht van verhindering: 58 leden

 1. Opening en vaststelling agenda

Onze voorzitter, Olaf Tant, heet allen van harte welkom en dankt voor de grote opkomst.

Agenda wordt vastgesteld als voorliggend.

 1. Update pensioenen

Rol van DSM Pensioen Services (DSP) door Gerard Rutten, directeur

DSP is een 100% dochter van Koninklijke DSM NV en is naast uitvoerder van SABIC Pensioenfonds (SPF) ook verantwoordelijk voor de pensioenen van DSM.

DPS heeft alles in eigen huis met 64 medewerkers waarvan ¾ hoger opgeleid is.

Het bijhouden van de administratie van de levensloop van alle verzekerden is geen sinecure, denk daarbij aan scheiden, overlijden, hertrouwen, wisselen van werkgever, etc. Alles moet bijgehouden worden. Een kwart van het budget gaat op in ICT (Informatie en Communicatie Technologie).

DSP beheert een vermogen van € 10 miljard. Aantal verzekerden is 37.000 en kent 80 reglementen met 60.000 polissen.

DSP is een non-profit organisatie die gebaat is bij een langdurige relatie. Organisatie is multidisciplinair, alle specialismen zijn in huis. DSP is sterk in risico- management, interne uitvoering vermogensbeheer. Communicatie en klantvriendelijkheid staan hoog aangeschreven.

Missie van DPS

Het creëren van maximale toegevoegde waarde op het gebied van pensioenen voor DSM en daaraan gelieerde pensioenfondsen.

 • adviseren van PDN(Pensioenfonds DSM Nederland) en SPF ten aanzien van pensioen- en vermogensbeheer, risk management, governance en communicatie
 • (doen) uitvoeren van pensioen- en vermogensbeheer, risk management, bestuursondersteuning en communicatie ten behoeve van PDN en SPF
 • adviseren van DSM (global), van buitenlandse pensioenfondsen van DSM ten aanzien van pensioen- en vermogensbeheer

Wat gebeurt er als DSM wordt overgenomen? Over mogelijke scenario’s is zeker nagedacht!

Pensioenontwikkelingen in Nederland door Gerard Rutten

Het ECB (Europese Centrale Bank) en dekkingsgraden van pensioenfondsen.

Pensioenfondsen gaan gebukt onder de lage rente, waarbij ECB slechts een deel van de oorzaak is. Op dit moment is er geld in overvloed en is de rente daardoor laag. Pensioenfondsen moeten hun toekomstige verplichtingen berekenen met deze lage rente.

Vorig jaar zijn de regels met betrekking tot de dekkingsgraad veranderd. (FTK= Financieel Toetsing Kader). Dit betekent o.a. dat er een hogere dekkingsgraad nodig is alvorens er mag worden geïndexeerd en dat eventueel korten over een langere periode kan worden “uitgesmeerd”.

Staatsecretaris Klijnsma heeft een hoofdlijnenbrief geschreven over toekomstbestendig pensioenstelsel: 7 waarden voor een toekomstig stelsel

7. Vertrouwen in het pensioenstelsel
6. Voorkomen grote terugval in levensstandaard na pensionering
5. Een goed pensioen is een gedeelde verantwoordelijkheid
4. Een op maat gesneden pensioen
3. Samen risico’s delen
2. Transparant en eenvoudig pensioen
1. AOW als basis voor een goede oude dag voor iedereen.

In de markt zijn veel partijen bezig met het oprichten van een APF (Algemeen Pensioenfonds)

Update SPF door Frank Mortier, voorzitter

Naast het bestuur, bestaande uit een afvaardiging van werkgever, werknemer/gepensioneerden en externe professionals kennen we ook het Verantwoordings Orgaan (VO) en de visitatiecommissie.

Bestuur hecht eraan dat er tijdig nieuwe kandidaten voor het bestuur en VO beschikbaar komen en er wordt voor deze kandidaten ook scholing georganiseerd.

Per 31 december 2015 hebben we 3158 actieve deelnemers, 1542 gewezen deelnemers (slapers) en 3365 pensioengerechtigden.

DPS doet zowel de beleggingen als de uitvoering van pensioenen.

De dekkingsgraad is een maat voor toekomstige verplichtingen. In 2015 is die van 113% terug gelopen tot 108%. In het 1e kwartaal van 2016 waren er veel schommelingen op de aandelenmarkten, eind maart was de dekkingsgraad nog maar 101%.

De Nederlandse Bank (DNB) heeft de beleidsdekkingsgraad geïntroduceerd, deze is het gemiddelde over de laatste 12 maanden zodat een meer stabiele dekkingsgraad verkregen wordt.

Renterisico afdekking was bij SABIC-IP fonds 100% en bij SPF 35 % Na de Collectieve Waarde Overdracht (CWO) heeft het SPF bestuur besloten de rente afdekking op 50% vast te stellen. Mede naar aanleiding van het risico bereidheidsonderzoek is het % aandelen in de beleggingsportefeuille vastgesteld

op 60%. Ambitie van het bestuur is koopkrachtbehoud voor de gepensioneerden.

Over 2015 wordt geen toeslag verleend omdat de beleidsdekkingsgraad onder de 110% was. Indexatie mag gedeeltelijk als de dekkingsgraad boven de 110% is en volledig indien groter dan 120%. Als pensioengerechtigden lopen we nu 3,49% achter.

Waren we niet beter af geweest als we naar een verzekeraar waren overgestapt?( vraag van ėėn van de toehoorders )Een verzekeraar geeft geen kortingen maar ook geen indexatie. De ambitie van SPF is nog steeds om in de toekomst toeslagen te verlenen op basis van goede opbrengst beleggingen.

Bij de Collectieve Waarde Overdracht (CWO) zijn de gepensioneerden van het SABIC-IP fonds er flink bij ingeschoten! (Opmerking van één van de toehoorders)

Ook voor de IP gepensioneerden zijn er de voordelen van de schaalvergroting en ook de € 80.000.000,- komen aan de IP ten goede. Door de schaalvergroting zijn ook de kosten per deelnemer afgenomen van € 320,- naar € 280,-

PAUZE

 1. Rol Koepel Nederlandse Vereniging Gepensioneerden (KNVG) John Pantekoek

Als koepel van Verenigingen van Gepensioneerden wil de KNVG de belangen van gepensioneerden behartigen en hun rechten in stand houden.

De KNVG tracht dit doel te bereiken door actieve beïnvloeding van beleidsmakers in de politiek, het bedrijfsleven, bij toezichthouders en bij alle andere stakeholders.

Daarnaast wordt dit doel bereikt door advisering van bij de KNVG aangesloten verenigingen. De KNVG wil nadrukkelijk een gelijkwaardige plaats aan de overlegtafels.

De KNVG stelt vast dat ouderen, met name gepensioneerden met een aanvullend pensioen, sinds het uitbreken van de eerste kredietcrisis relatief het hardst geconfronteerd worden met een daling van hun besteedbare inkomen.

Behalve met het uitblijven van indexering, waardoor in de nabije toekomst geen uitzicht op nominale inkomensstijging bestaat, worden ouderen meer dan gemiddeld getroffen door steeds hogere kosten voor zorg en huisvesting.

Door lage rentestanden en als gevolg daarvan de lage dekkingsgraden van hun pensioenfondsen, dreigt voor veel gepensioneerden zelfs een nominale verlaging van eertijds toegezegde pensioenen.

De KNVG rekent tot haar werkterrein niet alleen de zorg om het unieke Nederlandse pensioenstelsel, maar ook de aandacht voor de financiële gevolgen voor ouderen van de ontwikkeling van overheidsbeleid zoals in de gezondheidszorg.

 1. Huishoudelijke zaken, Olaf Tant voorzitter 

Olaf is ook lid van het Verantwoordings Orgaan (VO) namens de gepensioneerden uit Bergen op Zoom/Raamsdonkveer. Samenwerking met Limburg VO leden loopt over het algemeen goed.

Kans dat we de komende 10 jaar een inhaalindexatie krijgen is zeer laag. Bij een eventuele inhaalindexatie gaan de Limburgse gepensioneerden voor omdat ze verder achterlopen dan de BoZ gepensioneerden. Olaf en het bestuur van onze vereniging zijn het daar niet mee eens maar het SPF bestuur heeft dit protest naast zich neer gelegd.

4.1 Vaststellen notulen van de 4e Algemene Ledenvergadering op 16 april 2015
Statuten zijn gewijzigd, “slapers” kunnen nu ook lid van VGSABIC-IP zijn. Notulen akkoord.

4.2 Jaarverslag 2015
Verslag akkoord met dank aan onze secretaris Thijs.

4.3 Financieel verslag 2015 
Jan van Es geeft een korte toelichting op de cijfers.

4.4 Verslag van de kascontrole commissie
Nardi Boekestijn en Bernard Klazema hebben de financiën gecontroleerd en alles in orde bevonden. Ze vragen de vergadering het bestuur decharge te verlenen, hetgeen met applaus wordt begroet.

4.5 Verkiezing bestuur
John Pantekoek, Jan van Es en Nico Egelman zijn aftredend en herkiesbaar. Vergadering is akkoord met herverkiezing.

Voor de toekomst zijn nieuwe en liefst jonge bestuurders nodig! Graag laten weten als je belangstelling hebt.

Het bestuur is nu als volgt samengesteld:
Olaf Tant voorzitter, VO
John Pantekoek vice voorzitter, KNVG
Thijs Koppers secretaris
Jan van Es penningmeester,
Peter Broers activiteiten commissie
Ab Drenth webmaster
Nico Egelman activiteiten commissie
Ineke Pranger communicatie
Jac Raaijmakers communicatie, activiteiten cie.
Carla Ligtenberg communicatie, activiteiten cie.

 

4.6 Begroting 2016 en vaststellen contributie
Jan van Es geeft een korte toelichting. Contributie blijft € 15,- per jaar. We hebben een goede buffer voor het geval er op pensioengebied iets niet goed gaat en we juridische bijstand moeten gaan gebruiken.
Begroting is akkoord

4.7 Benoemen nieuwe kascommissie
Nardi Boekstijn heeft al 2 jaar deel van de kascontrolecommissie uit gemaakt en treedt af. Voor komend jaar bestaat de commissie uit Bernard Klazema en Jos Vissenberg met Lau Desmet als reserve.

 1. Activiteiten VGSABIC-IP in 2016
 • N.a.v. reacties vorige ALV is een activiteiten commissie opgezet
 • Leden: Carla Ligtenberg, Peter Broers, Nico Egelman, Jac Raaijmakers, Simon Levie

1: Regelen dat leden VG kunnen deelnemen aan PVactiviteiten

 • VG leden kunnen lid worden van de PV en meedoen aan ALLE activiteiten tegen voorwaarden PV leden
 • VG leden kunnen deelnemen aan nagenoeg alle activiteiten indien ruimte in programma, mogelijk extra kosten

2: Organiseren activiteiten voor VG leden

Eerste voorgestelde activiteit: Bezoek aan SABIC Limburg

Voorlopige Planning: eind september – begin oktober 2016

Maximaal 1 bus, ca. 50 personen
Alleen leden VG, geen partners
Koffie met vlaai
Bezoek aan SABIC Chemelot site, plant bezoek wordt onderzocht
Lunch
Bezoek bierbrouwerij met proeverij
Retour ongeveer 18.00 uur

Kosten nog niet bekend, proberen zo laag mogelijk te houden

Nadere informatie zal worden rondgestuurd als er afspraken zijn gemaakt

 1. Rondvraag

Hoe zouden we slapers kunnen bereiken en hoeveel slapers hebben we nu?

Bestuur denkt er over na.

Voorzitter sluit rond 16.45 u de vergadering en dankt ieder voor de inbreng.

Er is gelegenheid tot gezellig samenzijn na de vergadering waarvan druk gebruik gemaakt wordt.

Thijs Koppers, secretaris

 

 

Presentaties:

 

Presentatie DPS Gerard Rutten:  Presentatie DPS 150416

Presentatie SPF  Frank Mortier : Presentatie SPF 150416

Rol Koepel Nederlandse Vereniging Gepensioneerden (KNVG) John Pantekoek

http://www.knvg.nl

Mission Statement   

Als koepel van Verenigingen van Gepensioneerden wil de KNVG de belangen van gepensioneerden behartigen en hun rechten in stand houden.

De KNVG tracht dit doel te bereiken door actieve beïnvloeding van beleidsmakers in de politiek, het bedrijfsleven, bij toezichthouders en bij alle andere stakeholders.

video KNVG werkt aan eenheid : https://www.youtube.com/watch?v=yn_EJrSK94s

Daarnaast wordt dit doel bereikt door advisering van bij de KNVG aangesloten verenigingen. De KNVG wil nadrukkelijk een gelijkwaardige plaats aan de overlegtafels.

De KNVG stelt vast dat ouderen, met name gepensioneerden met een aanvullend pensioen, sinds het uitbreken van de eerste kredietcrisis relatief het hardst geconfronteerd worden met een daling van hun besteedbare inkomen.

Behalve met het uitblijven van indexering, waardoor in de nabije toekomst geen uitzicht op nominale inkomensstijging bestaat, worden ouderen meer dan gemiddeld getroffen door steeds hogere kosten voor zorg en huisvesting.

video Koopkracht ouderen daalt https://www.youtube.com/watch?v=wXQHZsxTtyM

Door lage rentestanden en als gevolg daarvan de lage dekkingsgraden van hun pensioenfondsen, dreigt voor veel gepensioneerden zelfs een nominale verlaging van eertijds toegezegde pensioenen.

De KNVG rekent tot haar werkterrein niet alleen de zorg om het unieke Nederlandse pensioenstelsel, maar ook de aandacht voor de financiële gevolgen voor ouderen van de ontwikkeling van overheidsbeleid zoals in de gezondheidszorg.

 

Activiteiten VG SABIC-IP 2016  Jac Raaijmakers

 • N.a.v. reacties vorige ALV is een activiteiten commissie opgezet
 • Leden: Carla Ligtenberg, Peter Broers, Nico Egelman, Jac Raaijmakers, Simon Levie

1: Regelen dat leden VG kunnen deelnemen aan PV activiteiten

 • VG leden kunnen lid worden van de  PV en meedoen aan ALLE activiteiten tegen voorwaarden PV leden
 • VG leden kunnen deelnemen aan nagenoeg alle activiteiten indien ruimte in programma, mogelijk extra kosten

2: Organiseren activiteiten voor VG leden

Eerste activiteit: Bezoek aan SABIC Limburg
Voorlopige Planning: eind september – begin oktober 2016
Maximaal 1 bus, ca. 50 personen
Alleen leden VG, geen partners
Koffie met vlaai
Bezoek aan SABIC Chemelot site, plant bezoek wordt onderzocht
Lunch
Bezoek bierbrouwerij met proeverij
Retour ongeveer 18.00 uur
Kosten nog niet bekend, proberen zo laag mogelijk te houden

Nadere informatie zal worden rondgestuurd als er afspraken zijn gemaakt

 

IMG_3972 IMG_3973IMG_3974 IMG_3976 IMG_3979 IMG_3981 IMG_3982 IMG_3984 IMG_3987 IMG_3989 IMG_3990 IMG_3991 IMG_3993 IMG_3995 IMG_3996 IMG_3997 IMG_3999 IMG_4000 IMG_4001 IMG_4003 IMG_4004 IMG_4008 IMG_4011 IMG_4013 IMG_4014 IMG_4015 IMG_4016 IMG_4017 IMG_4019 IMG_4020 IMG_4021 IMG_4022 IMG_4025 IMG_4027 IMG_4028 IMG_4030 IMG_4031