Jaarverslag 2015

Jaarverslag VGSABIC-IP 2015
Bestuur
Na de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 16 april 2015 was het bestuur als volgt samengesteld: Olaf Tant (voorzitter), Jan van Es (penningmeester), Thijs Koppers (secretaris) en de leden: Ineke Pranger, Peter Broers, Ab Drenth, Nico Egelman, John Pantekoek (vicevoorzitter), Jac Raaijmakers, Carla Ligtenberg.
Gemiddeld vergadert het bestuur eenmaal per maand.

Pensioenfonds.
Begin 2015 heeft de collectieve waarde overdracht (CWO) plaats gevonden van Pensioenfonds SABIC-IP naar SABIC Pensioenfonds SPF. Omdat er een verschil in de dekkingsgraad van beide pensioenfondsen was, is aan de deelnemers van Pensioenfonds SABIC-IP een inhaalindexatie van 2,7% over 2011 toegekend.

Willem Grin is, als afgevaardigde van de gepensioneerden, gekozen in het nieuwe bestuur van SPF. Olaf Tant is toegetreden tot het Verantwoordings Orgaan (VO).

Vanaf maart 2015 wordt de pensioenuitkering van SPF door DPS (DSM Pension Services) uitgekeerd. In de herfst van 2015 is het pensioenfonds SABIC-IP geliquideerd.

Activiteiten
Op vrijdag 27 november 2015 organiseerden we weer de jaarlijkse contactdag voor gepensioneerden met een grote opkomst. SABIC verzorgde de financiële ondersteuning.

Met de Personeels Vereniging van SABIC wordt gekeken naar te organiseren activiteiten voor onze leden. In de Algemene Ledenvergadering van 2015 is daartoe een kleine enquête gehouden naar de wensen van onze leden. We zullen daar in onze ALV van 2016 op terug komen.
Verder hebben we regelmatig contact met de Vereniging Gepensioneerden SABIC Europe (VGSE), onze Limburgse partners.

Leden
Per 31 december 2015 hadden we 382 leden.

Landelijke ontwikkelingen
Ook landelijk gebeurt het een en ander op pensioen gebied. Via ons lidmaatschap van de Koepel Nederlandse Verenigingen Gepensioneerden (KNVG) worden we goed op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en kunnen we ook een stem laten horen richting regering, met name over het behoud van de koopkracht van gepensioneerden.

Communicatie
Het bestuur van uw Vereniging Gepensioneerden SABIC-IP zal zich ook in het komende jaar blijven inzetten voor de leden.
Door nieuwsbrieven, e-mails aan de leden en onze website www.vgsabic.nl proberen we iedereen op de hoogte te houden.

Thijs Koppers, secretaris