Jaarverslag 2014

Bestuur

Na de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 5 juni 2014 was het bestuur als volgt samengesteld:

Olaf Tant (voorzitter), Jan van Es (penningmeester), Thijs Koppers (secretaris) en de leden: Ineke Pranger, Peter Broers, Ab Drenth, Nico Egelman, John Pantekoek (vice voorzitter), Jac Raaijmakers, Joop Tillema.

Gemiddeld vergadert het bestuur eenmaal per maand maar het afgelopen jaar zijn er verscheidene extra bijeenkomsten geweest.

SABIC –IP : De onderneming en het Pensioenfonds.

Ook 2014 was weer een jaar met veel veranderingen op pensioen gebied. In het begin van 2014 was het wachten op de uitslag van de arbitrage. Ons SABIC-IP pensioenfonds had om arbitrage gevraagd omdat er een meningsverschil was met SABIC over het herstelplan tot 2023.

De uitslag van de arbitrage was voor ons gepensioneerden ( en ook voor de nog actieve medewerkers) niet bijzonder gunstig. De arbiters hebben wel vermeld dat gepensioneerden niet zijn gehoord. Standpunt van SABIC is nog steeds dat de vakbonden ook de gepensioneerden vertegenwoordigen. We hebben overwogen juridische stappen te ondernemen om onze DB (Defined Benefit) regeling te behouden maar gezien de negatieve effecten die dit zou kunnen hebben op het pensioen van de nog actieve medewerkers en de dotatie door SABIC, hebben we dit niet doorgezet. Ook zou het waarschijnlijk een langdurige procedure zijn geworden.

De arbiters hebben tevens bepaald dat het toekennen van inhaal indexatie een zaak is van het bestuur van het pensioenfonds ; de onderneming heeft hierover geen zeggenschap.

Verscheidene malen hebben we het pensionfonds mondeling en via brieven gewezen op de inhaal indexatie over 2011 en 2012 en de onzekerheid met betrekking tot GEFLEX/GESAVE.

Per 1 juli zijn Verantwoordings Orgaan en Deelnemers Raad samengevoegd. Gepensioneerden  zijn vanaf die tijd vertegenwoordigd in het nieuwe Verantwoordings Orgaan door: Olaf Tant, Jan van Es, Joop Tillema en Bernard Klazema.

Na de uitslag arbitrage zijn er door het Pensioenfonds SABIC-IP 3 mogelijkheden onderzocht om verder te gaan:

  1. Collectieve Waarde Overdracht (CWO) naar SPF (SABIC Pensioenfonds Limburg)
  2. Verder gaan als slapend fonds
  3. Naar verzekeraar

Het is uiteindelijk CWO naar SPF geworden en op 11 deelnemers (naar verzekeraar) na is dat op 1 januari 2015 een feit geworden.

Met betrekking tot GEFLEX/GESAVE is bedongen dat vervroegd pensioneren nog steeds kan en dat SPF op verzoek de regeling uitvoert.

Contactdag

Op vrijdag 28 november 2014 organiseerden we weer de jaarlijkse contactdag voor gepensioneerden met een grote opkomst. SABIC verzorgde de financiële ondersteuning.

Op deze bijeenkomst hebben de onderneming, het bestuur van het pensioenfonds en het bestuur van onze vereniging uitvoerig hun standpunten toegelicht.

Leden

Per 31 december 2014 hadden we 377 leden.

Landelijke ontwikkelingen

Ook landelijk speelt er veel op pensioengebied ( in werking pas in 2015). Dit zal verder worden toegelicht in de Algemene Leden Vergadering (ALV).

We hebben ons aangesloten bij de KNVG (Koepel van Verenigingen Gepensioneerden) als lid.

Communicatie

Het bestuur van uw Vereniging Gepensioneerden SABIC-IP heeft zich voorgenomen om zich ook in het komende jaar te blijven inzetten zodat de koopkracht van ons pensioen behouden blijft. We zullen u hierover blijven op de hoogte houden.

Verder willen we ook sociale activiteiten gaan organiseren, ook daar praten we over op de ALV

Door nieuwsbrieven aan de leden en onze website www.vgsabic.nl proberen we iedereen op de hoogte te houden.

Thijs Koppers, Secretaris

Maart 2015