VGSabic-IP Nieuwsbrief September 2012

 

Vereniging Gepensioneerden SABIC-IP

Nieuwsbrief 3e kwartaal 2012

• Dekkingsgraad Pensioenfonds
De dekkingsgraad van Pensioenfonds SABIC-IP is in augustus 2012 met 1,3% gestegen van 93,4% eind juli naar 94,7% eind augustus. Dit komt met name door goede beleggingsresultaten op de aandelen waardoor de waarde van de beleggingen steeg met circa €10 miljoen. De waarde van de verplichtingen bleef redelijk gelijk, omdat de rentevoet vrijwel op hetzelfde niveau bleef. (Zie ook www.pensioenfondssabic-ip.nl )

Het huidige contract met de werkgever SABIC is zodanig dat deze bij te lage dekkingsgraad (< 105%) een aanvullende bijdrage stort.

• NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties Gepensioneerden). In de Algemene Ledenvergadering van April 2012 heeft het bestuur het mandaat gekregen om, indien zinvol, ons aan te sluiten bij de NVOG. Gezien de strubbelingen binnen de NVOG heeft het bestuur het besluit uitgesteld tot December 2012.
Kortgeleden is ook de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) opgericht als tegenhanger van de NVOG.
We houden als bestuur beide opties in de gaten en nemen in december een besluit bij wie we ons aansluiten.

• Mentoring & Coaching
Nico Egelman heeft veel energie gestoken om te komen tot een structuur waarbij oud medewerkers als mentor/coach kunnen optreden bij personen of projecten bij SABIC IP.
Helaas hebben wij recentelijk het volgende bericht van SABIC-IP gekregen: “Binnen SABIC-IP kan door HR (Human Resources) helaas geen invulling gegeven worden aan het Mentoring & Coaching traject; de bezetting is momenteel dusdanig dat een heroverweging van taken en verantwoordelijkheden heeft plaatsgevonden welke geen ruimte laat om op korte termijn te starten met het traject.”
“Wij hebben afgesproken om in contact te blijven”.

Dit wil echter niet betekenen dat het project niet doorgaat, het heeft wel vertraging opgelopen aangezien de afspraak was om eerst een specifieke Coaching & Mentoring cursus aan te bieden zodat alle mentoren met dezelfde ervaring hun werk kunnen doen.

U kunt zich voorstellen dat dit project niet kan werken zonder de samenwerking en begeleiding van HR.

Uiteraard zijn wij teleurgesteld maar wij hebben begrip voor het probleem van HR en zullen gezamenlijk verder gaan als zij de steun kunnen geven die noodzakelijk is, hopelijk aanvang volgend jaar.

• Vacature Deelnemersraad Pensioenfonds
Kortgeleden heeft u een brief ontvangen van het pensioenfonds in verband met een vacature in de Deelnemers Raad. Als Vereniging Gepensioneerden hebben wij Olaf Tant voorgesteld als kandidaat en als er geen tegenkandidaten komen wordt hij automatisch gekozen.

• Website www.vgsabic.nl
Kijk regelmatig op onze website voor het laatste nieuws !

• Fitness mogelijkheden
Als u in de buurt van Bergen op Zoom woont is het wellicht zinvol gebruik te maken van het High Five Fitness center bij SABIC-IP. De faciliteiten zijn ook toegankelijk voor gepensioneerden en partners.
Voor meer informatie bel 0164-291668 of mail naar: fitness.centre@sabic- ip.com

• Ledenlijst
Bij deze nieuwsbrief treft u de ledenlijst van Vereniging Gepensioneerden SABIC-IP aan. Mochten er onvolkomenheden in staan, laat mij het weten. Uiteraard het verzoek deze lijst als vertrouwelijk te beschouwen in verband met de privacy regelgeving.

page2image10496 page2image10656 page2image10816

Thijs Koppers Secretaris VG SABIC-IP

Mail: admin@vgsabic.nl