Algemene Leden Vergadering 2012

Bergen op Zoom: 26 maart 2012

UITNODIGING
Betreft: Algemene ledenvergadering

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij nodigen wij U uit om de eerste Algemene Ledenvergadering van de
Vereniging Gepensioneerden SABIC bij te wonen.
Datum: Donderdag 12 April 2012
Locatie: SABIC-IP Auditorium  ADC INGANG – Poort 1Bergen op Zoom
Aanvang: 14.00 uur, zaal open 13:30 uur

Agenda:

1. Opening door Voorzitter

2. Mededelingen en ingekomen stukken

2.1 Vaststellen agenda

2.2 Algemene voortgang van de Vereniging

3. Secretariële zaken

3.1 Huishoudelijk Reglement vaststelling.
Voorstellen tot inhoudelijke wijziging s.v.p.schriftelijk doorgeven
tot 2 weken voor de  vergadering.

3.2 Status Ledenwerving van de vereniging

4. Toelichting bestuursleden over werkwijze VG SABIC-IP:

4.1 Lange termijn doelstelling

4.2 Commissie kennisoverdracht en coaching

4.3 Commissie communicatie

4.4 NVOG overkoepelend Gepensioneerden orgaan in Nederland

5. Vaststelling begroting 2012.

5.1 Goedkeuring begroting en bijdrage leden

6. Verkiezing kascommissie (3 personen)

6.1 Voorstel uit de aanwezige leden bij handopsteken

7. Verkiezing voorzitter.
De huidige voorzitter is bij acclamatie gekozen door het bestuur
en dient bekrachtigd worden door de Algemene Vergadering.
Minimaal een/tiende van het totale aantal leden, kunnen tezamen
een andere kandidaat stellen, en wel schriftelijk, bij de secretaris,
ten minste vierentwintig uren voor de aanvang van die vergadering,
en voorzien van de bereidheidverklaring van die kandidaat.

8. Actuele situatie pensioenaanspraken
(Vertegenwoordiger Pensioenfonds)

9.Wat verder ter tafel komt

10.Rondvraag

11. Sluiting

U wordt vriendelijk verzocht zich, bij voorkeur via Email, Vgsabic.ip@gmail.com vóór 1 april aan te melden voor deze vergadering in verband met de zaalcapaciteit.

Met vriendelijke groeten,

Namens het VG SABIC-IP  bestuur.

Thijs Koppers, Secretaris

Meest recente berichten