Nieuwsbrief mei 2017

Geachte Leden,

Via deze nieuwsbrief wil het bestuur van de Vereniging Gepensioneerden SABIC-IP (VGSABIC) opnieuw toelichten wat de belangrijke doelstellingen zijn van onze Vereniging.

In de eerste plaats wil VGSABIC de belangen van alle gepensioneerde en voormalige nog niet gepensioneerde deelnemers (de zogenaamde slapers) in het SPF-pensioenfonds behartigen.
Het bestuur van VGSABIC streeft ernaar geschikte gepensioneerde leden te identificeren voor het bestuur van het SPF-pensioenfonds en het SPF Verantwoording Orgaan (VO). Deze functies worden heden waargenomen door Willem Grin (SPF Bestuurslid) en Olaf Tant (Lid van het VO). Het VGSABIC-bestuur zal zich in de toekomst blijven inzetten om geschikte opvolgers voor de hierboven genoemde functies te identificeren.

Ook op landelijk gebied wil VGSABIC er mede helpen voor zorgen dat de belangen van de SABIC-gepensioneerden landelijk vertegenwoordigd worden.
VGSABIC is lid van de Koepel Vereniging van Nederlandse Vereniging Gepensioneerden (KNVG).

KNVG vertegenwoordigt de gepensioneerden richting de regering, Sociaal Economische Raad (SER), Centraal Planbureau (CPB) en nog meerdere officiële invloedrijke instanties. Er is een zeer actieve communicatie door de KNVG richting regering. Een bestuurslid van VGSABIC neemt deel aan alle belangrijke bijeenkomsten van de KNVG.

Naast bovengenoemde belangenbehartiging streeft VGSABIC ernaar om de contacten tussen voormalige GE/SABIC gepensioneerde collega’s te bevorderen en te behouden via nieuwsbrieven, het organiseren van de jaarlijkse Gepensioneerden Contactdag in november en de Algemene Leden Vergadering (ALV) in april.
Mogelijks zal het bestuur verdere activiteiten organiseren indien hiervoor voldoende belangstelling is.

Wij hopen dat alle toekomstige gepensioneerden zullen lid worden van onze vereniging VGSABIC.
Het bestuur van VGSABIC zal al zijn leden actief blijven vertegenwoordigen.

TER HERINNERING : OP DINSDAG 16 MEI VERZORGT HET SPF PENSIOENFONDS OM 19H30 EEN INFO AVOND VOOR ALLE GEPENSIONEERDEN IN DE RAAIJBERG IN BERGEN OP ZOOM.
VGSABIC MOEDIGT AL ZIJN LEDEN AAN OM DEZE INFORMATIEVE BIJEENKOMST BIJ TE WONEN.

DE PRESENTATIES ZULLEN WORDEN VERZORGD DOOR JO MASTENBROEK (VOORZITTER SPF) EN WILLEM GRIN (SPF BESTUURSLID).

Van de Activiteiten Commissie

Zoals op de Algemene Leden Vergadering op 6 april jl. is gepresenteerd, heeft de enquête die is rondgestuurd, weinig reacties opgeleverd. De leden die hebben gereageerd, waren in het algemeen voor kleine uitstapjes met maximaal € 25 eigen bijdrage.

Uit gesprekken die na de ALV zijn gevoerd door diverse commissie leden met de aanwezigen, is gebleken dat men vindt dat er op dit moment voldoende aanbod van allerlei activiteiten is, onder andere via de KBO maar ook via de Personeels Vereniging van SABIC zie ook: http://www.sabic-pv-boz.nl/

Zoals al eerder gememoreerd kunnen ook gepensioneerden lid worden van de PV. Contact: Simon Levie via simon.levie@home.nl

Tenzij er vanuit de leden een verzoek komt, wil de activiteiten commissie zich voorlopig gaan toeleggen op de organisatie van de Contactdag en de ALV, met name op de informatieve en niet SABIC gerelateerde onderwerpen. Het is altijd mogelijk contact op te nemen met één van de commissieleden of via het secretariaat van de Vereniging van Gepensioneerden. (admin@vgsabic.nl )

Carla Ligtenberg, Peter Broers, Nico Egelman, Simon Levie, Jac Raaijmakers

Onze jaarlijkse contactdag is dit jaar op vrijdag 24 november