Algemene Leden Vergadering 2017

In de onderstaand bestanden staan de foto’s en de presentaties  en de notulen van onze ALV 2017:

Foto’s van onze ALV 2017

ALV 2017 de presentaties

Notulen VGSABIC ALV 20170406 

Jaarverslag VGSABIC 2016

GEACHTE LEDEN,

Onze ALGEMENE LEDEN VERGADERING was op

DONDERDAG 6 APRIL 14.00 UUR IN DE RAAIJBERG IN BERGEN OP ZOOM.

ONZE VERENIGING BESTAAT 5 JAAR. 

NAAST DE GEBRUIKELIJKE ONDERWERPEN (VERKIEZING BESTUUR, FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN, ACTIVITEITEN) WAS ER OOK EEN KORTE UPDATE DOOR WILLEM GRIN OVER HET SPF PENSIOENFONDS.

HIERNA KREGEN WE ALS SPREKER PAUL ASSELBERGS DIE MET EEN KOMISCHE NOOT DE VERGADERING AFSLOOT (ZIE INFO  BIJGEVOEGDE AGENDA).

OMDAT WE 5 JAAR BESTAAN SLOTEN WE AF MET EEN BORREL EN UITGEBREID KOUD/WARM BUFFET.

ER WAS DUS WEER VOLOP DE GELEGENHEID ZIJN OM MET OUDCOLLEGA’S GEZELLIG BIJ TE PRATEN. 

BIJGEVOEGD DE VOLLEDIGE AGENDA VAN DE VERGADERING.

BESTUUR VGSABIC-IP

 

 

 Algemene Leden Vergadering VGSABIC-IP op donderdag 6 april 2017

Locatie: Zalencentrum De Raaijberg
Antwerpsestraatweg 267
4624 JH Bergen op Zoom 
Tel: 0164 233 675
Tijd: Inloop 13.30 uur, aanvang vergadering om 14.00 uur

Agenda:

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Huishoudelijke zaken

2.1 Vaststellen notulen van de 5e Algemene Ledenvergadering op 15 april 2016
2.2 Verkiezing bestuur
2.3 Jaarverslag 2016
2.4 Financieel verslag 2016
2.5 Verslag van de kascontrole commissie
2.6 Begroting 2017 en vaststellen contributie
2.7 Benoemen kascommissie
2.8 Activiteiten commissie

  1. Update Pensioenfonds SPF door Willem Grin
  2. Rondvraag

Vragen graag van tevoren schriftelijk sturen aan de secretaris

  1. Paul Asselbergs, taalkunstenaar

Paul Asselbergs (1945) komt uit Bergen op Zoom en is een echte ‘taalkunstenaar’. Woordspelingen zijn z’n handelsmerk. Hij is al vele jaren vaste columnist voor het Stadmag in Bergen op Zoom en BABS (Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand) in Bergen op Zoom en weet ook daar volop over te vertellen. Hij sloot intussen al ruim 400 huwelijken en heeft over zijn vele bijzondere ervaringen een boekje geschreven met de titel Zeg ‘ns Jaaa… Paul Asselbergs geeft graag lezingen over zijn passie: taal. Tijdens de voordracht zal Paul uit zijn verschillende boekjes versjes en korte komische verhalen voorlezen.

  1. Borrel en koud/warm buffet

Toelichting op de agenda:

2.2 Verkiezing bestuur:

Aftredend volgens Huishoudelijk Reglement:
Ab Drenth en Thijs Koppers. Beide zijn herkiesbaar.
Volgens art. 12 van de Statuten:
Minimaal een/tiende van het totale aantal leden, kunnen tezamen een andere kandidaat stellen, en wel schriftelijk, bij de secretaris, ten minste vierentwintig uren voor de aanvang van die vergadering, en voorzien van de bereidheidverklaring van die kandidaat.

Bijlagen :

  1. Jaarverslag 2016
  2. Notulen ALV van 15 april 2016:  Algemene Leden Vergadering 2016 presentaties en notulen

Opmerking:

Financieel jaarverslag 2016 ligt vanaf een half uur voor het begin van de vergadering ter inzage.

Thijs Koppers,

Secretaris