Algemene Leden Vergadering 2015 presentaties en notulen

De ALV van 16 april 2015 was weer een vruchtbare en gezellige bijeenkomst

Bijgaand de presentaties van de vergadering:

ALV presentaties 2015

Enkele impressies:

IMG_1440 IMG_1437IMG_1443

 

Verslag van de 4e Algemene Ledenvergadering VGSABIC-IP

Op 16 april 2015 in de Raaijberg Bergen op Zoom

Aanwezig: 80 leden inclusief bestuur, afwezig met bericht van verhindering: 35 leden

1: Opening en vaststelling agenda:

De voorzitter, Olaf Tant, heet allen van harte welkom en bedankt iedereen voor hun komst. Agenda wordt, zonder aanpassingen,vastgesteld.

2: Huishoudelijke zaken:

2.1 Aanpassing statuten: Vergadering is akkoord met het voorstel om lidmaatschap van “slapers’ mogelijk te maken.

2.2 Vaststellen notulen 3e ALV van 5 juni 2014: Naar aanleiding van de notulen wordt gevraagd of er nog nieuws is  over de AOW’ers tax. Niets meer over gehoord en hopelijk komt die er niet. Notulen akkoord.

2.3 Verkiezing bestuur: Aftredend zijn Olaf Tant, Ineke Pranger, Jac Raaijmakers en Peter Broers, allen worden herkozen.Afscheid wordt genomen van Joop Tillema, mede-initiatiefnemer tot oprichting van onze vereniging. Joop wordt bedankt voor de inzet en verstandige opmerkingen in het bestuur.Carla Ligtenberg-Noordhuizen wordt in het bestuur gekozen.

Het bestuur is nu als volgt samengesteld:

Olaf Tant                  Voorzitter, VO
John Pantekoek       Vice voorzitter, KNVG
Thijs Koppers           Secretaris
Jan van Es               Penningmeester
Peter Broers            Activiteiten
Ab Drenth                Webmaster, 2e penningmeester
Nico Egelman          Activiteiten
Ineke Pranger          Communicatie, 2e secretaris
Jac Raaijmakers      Activiteiten
Carla Ligtenberg      Activiteiten

2.4 Jaarverslag van de secretaris 2014: akkoord zonder opmerkingen

2.5 Financieel verslag van de penningmeester:Financieel verslag lag ter inzage in de zaal. Het vermogen van de vereniging is op dit moment ca € 7.000,=.

2.6 Verslag van de kascommissie: de kascommissie bestond uit de heren: Karl Heinz Röll en Nardi Boekestijn. Zij hebben de financiële stukken gecontroleerd en in orde bevonden. Bestuur wordt decharge verleend.

2.7 Begroting 2015 en vaststelling contributie: er wordt € 1.500,= gereserveerd voor eventueel te organiseren activiteiten.

2.8 Benoemen kascommissie: Voor 2015 zijn gekozen: Bernard Klazema, Nardi Boekestijn en als reserve Jos Vissenberg.

3: Update over het nieuwe SABIC Pensioenfonds (SPF):

Willem Grin, bestuurslid, geeft een update.

Status van ons huidige SABIC-IP Pensioenfonds:

 • Geen assets meer er is echter nog 2 miljoen euro in kas om de lopende zaken af te handelen.
 • Elf deelnemers zijn ondergebracht bij Aegon, zij wilden niet mee met de collectieve waarde overdracht.
 • Op dit moment worden de verplichtingen afgewikkeld.
 • Bestuur blijft nog actief als “vereffenaars”
 • Per 1 juli 2015 verzoek tot liquidatie bij de Kamer van Koophandel. Na drie maanden na die datum en voorop gesteld dat er geen bezwaar wordt gemaakt is het fonds opgeheven.

Alle verplichtingen liggen per 1 juli 2015 bij SPF.

Belangrijke gebeurtenissen in het CWO (Collectieve Waarde Overdracht) traject:

 • Vanaf januari 2014 overleg tussen drie partijen (SABIC, Pf SIP, SPF).
 • Overeenstemming op 17 november 2014.
 • DNB (De Nederlandse Bank) akkoord.
 • CWO gaat definitief door (begin maart 2015).
 • Dotatie werkgever van € 80 miljoen.
 • Vanaf maart 2015 uitkering van pensioenen via SPF. Er is een persoonlijke SPF brief gestuurd met individuele omrekening aanspraken.
 • Vanaf juni 2015 UPO (Uniform Pensioen Overzicht) via SPF.
 • In juni 2015 toegang tot SPF Pensioenplanner.

Willem Grin heeft namens de SABIC-IP gepensioneerden zitting in het bestuur SPF.
Olaf Tant heeft zitting in het Verantwoordings Orgaan (VO).

Kritische punten voor de toekomst:

 • Bepaling kostendekkende premie in het licht van toekomstige onderhandelingen – loonruimte versus opbouw.
 • Vermogens beheer en risicomanagement. SPF heeft de uitvoering uitbesteed aan DPS (DSM Pension Services).
 • Rentebeleid.
 • Bestuurscultuur / bedrijfscultuur.

4: Doelstellingen van onze vereniging:

 1.  Als vereniging de belangen van gepensioneerden behartigen en hun rechten in stand houden.

 • Goede invulling van zetels in bestuur en Pf en VO.
 • Functie en aanspreekpunt voor Pf en onderneming.
 • Pro actief acties ondernemen om te voorkomen dat wijzigingen in de pensioenregeling een negatief effect hebben op het pensioen van gepensioneerden.
 • Informatie naar leden via nieuwsbrieven en website.
 • Samenwerking met onze “zustervereniging” (VGSE) in Limburg op het gebied van pensioenen.
 • Geïnformeerd blijven van de landelijke ontwikkelingen op pensioengebied door ons lidmaatschap van KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden)

2.   Contacten tussen gepensioneerden mogelijk maken en bevorderen via activiteiten.

3.  Organiseren van de jaarlijkse contactdag.
     Houden van de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
    Organiseren van andere leuke sociale activiteiten.

Om te inventariseren naar welke activiteiten belangstelling uitgaat wordt er na de vergadering gevraagd een vragen formulier in te vullen met de volgende mogelijkheden:

 1. Nieuwsbrief met info voor/door leden
 2. Meeliften PV voor wandel/fiets tochten, korting
 3. Lokale acties Brabantse Wal, theater, etc.
 4. Organiseren excursies
 5. Optreden als intermediair zorg vragen.
 6. Organiseren regio evenementen

Verder konden suggesties worden aangegeven op het formulier.

5: Landelijke en Europese ontwikkelingen op pensioen gebied:
John Pantekoek, vice voorzitter.

Nederland

Nieuw FTK (Financieel Toetsing Kader) per 1 januari 2015.

Door de kredietcrisis hebben de meeste pensioenfondsen een onderdekking opgelopen. Was de gemiddelde dekkingsgraad in september 2007 nog 150%, eind maart 2009 is deze nog maar 92%.

De pensioenvermogens daalden ruim € 130 miljard en de verplichtingen stegen met € 145 miljard.

Belangrijkste effecten van nieuw FTK:
Meer stabiliteit door:

 • Minder procyclische premies.
 • Geen dagkoersen meer.
 • Van abrupte bijsturing naar geleidelijk ingrijpen.

De nieuwe rekenregels voor indexatiebeleid zou wel eens tot afstel van indexatie kunnen leiden.

Gemiddeld is straks pas indexatie mogelijk:
1% indexatie bij dekkingsgraad 120%.
2% indexatie bij dekkingsgraad 130%.
2,5% indexatie bij dekkingsgraad 135%.
Nieuw is dat indexatiegrenzen nog hoger worden als de rente stijgt.

Daarnaast mag maximaal 10% van het verschil tussen het aanwezige vermogen en het vermogen waarbij volledige mogelijk is worden aangewend voor inhaal indexatie.
Dat betekent dat gemiste indexatie pas ingehaald mag worden:
1% indexatie bij dekkingsgraad 145%.
2% indexatie bij dekkingsgraad 155%.

Hogere buffers hebben weinig effect op indexatie, nieuw FTK geeft voorrang aan opbouw van buffers in plaats van indexatie.

Fiscale ouderendiscriminatie gaat verder door verlaging in 2016 van de ouderen korting en de afschaffing van de ouderen toeslag.

De toekomst van ons pensioenstelsel:
20 organisaties hebben hun visie gegeven op de toekomst van ons pensioen stelsel

Het SER advies is breed opgezet en bevat 4 varianten:

I:(Voorwaardelijke) uitkeringsovereenkomst met degressieve opbouw
II:Nationale pensioenregeling
III:Persoonlijk pensioenvermogen met vrijwillige risicodeling
IV:Persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling

Met enige omzichtigheid beveelt de SER variant IV aan, althans gaat deze variant verder onderzoeken.

Europa

In 2014 is er een nieuw Parlement gekozen en een nieuwe EU Commissie met als voorzitter en president Jean-Claude Juncker.

De EU Commissie stelt 23 initiatieven voor en 80 wetten en voorstellen van wetten worden teruggetrokken. Sommigen zijn achterhaald en anderen maken geen kans te worden aanvaard.
In 2016 zal Nederland het EU-voorzitterschap weer innemen.

6: Rondvraag:

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

Voorzitter sluit rond 15.45 uur de vergadering en bedankt ieder voor de inbreng.
Er is gelegenheid tot een gezellig samenzijn na de vergadering waarvan druk gebruik wordt gemaakt.

Thijs Koppers, secretaris