Nieuwsbrief St. Pensioenbehoud 24-12-2012

Eindelijk medezeggenschap van gepensioneerden 

Op 21 december, de laatste werkdag van de Tweede Kamer voor het Kerstreces, diende de Staats-secretaris SZW Klijnsma haar brief in over de datum van inwerkingtreding van de wetgeving inzake pensioenfondsen (zie bijlage). Minister Kamp had als haar voorganger de Eerste Kamer echter toegezegd bij de behandeling van de aangenomen (maar nog niet in werking getreden) initiatiefwet Koser Kaya Blok (KKB) die na meer dan 25 jaar strijd eindelijk de deelname van gepensioneerden aan het bestuur van pensioenfondsen verplicht maakt, dat deze initiatiefwet KKB uiterlijk op 1 januari 2013 in werking zou treden. Dat gebeurt nu niet, want Klijnsma heeft besloten om het noodzakelijke Koninklijk Besluit pas in januari 2013 ter bekrachtiging aan de Koningin voor te leggen. Daardoor treedt de initiatiefwet KKB pas op 1 juli 2013 in werking, hetgeen in strijd is met de in het parlement gemaakte afspraken. Hoezo betrouwbare overheid? De pensioenfondsen moeten deze deelname van gepensioneerden vóór 1 juli 2014 hebben geregeld in hun bestuursreglementen. Klijnsma probeert zo om de Tweede Kamer onder druk te zetten om met een ander Wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen met een breder karakter inclusief de meeste onderdelen van de initiatiefwet KKB (met uitzondering van enkele voor gepensioneerden belangrijke onderdelen), op korte termijn accoord te gaan. Het laatste woord hierover is nog niet gezegd.

Te grote verlaging van opbouwpercentage pensioen
In het Regeerakkoord is het voornemen vastgelegd door de VVD en PvdA dat het opbouwpercentage voor de opbouw van een fiscaal gefaciliteerd ouderdomspensioen in 2015 verlaagd zal worden van 2,15% (wordt in 2013 ingevoerd) naar 1,75%. De motivering is dat 40 jaar maal 1,75% van het middelloon is 70% van het middelloon op de pensioendatum. Dit is geen besparing, want het betreft alleen  een verschuiving van belastinggeld vanwege de eisen van Brussel. De pensioenopbouw is nu nog 40 maal 2,25% is 90% van het middelloon. In 2013 wordt dat 40 maal 2,15% is 86% van het middelloon en in 2015 wordt dat slechts 40 maal 1,75% is 70% van het middelloon. Dit voornemen benadeelt de jongeren onredelijk veel ondanks dat zij volgens de prognoses van de CPB vele jaren ouder zullen worden dan de huidige gepensioneerden. Meer premie betalen is een betere oplossing. Daarom  steunen wij als bestuur van de Stichting Pensioenbehoud de Petitie voor een eerlijk pensioen! (zie bijlage) van de Abvakabo. Het tekenen van de petitie kan ook via de website van de Abvakabo http://www.abvakabofnv.nl/Formulieren/stemmingen/petitie-eerlijk-pensioen/

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 24 december 2012.