Algemene Leden Vergadering 2018

7e Algemene Ledenvergadering werd een bijzondere!

Voor de eerste keer werd op donderdag 12 april de ALV gehouden in samenwerking met de jaarlijkse updatevergadering van het SPF. Dat betekende dat het eerste deel van de vergadering een reguliere ALV was, met alleen leden van de Vereniging van Gepensioneerden. Na de pauze kwamen daar nog bij de gepensioneerden en slapers die (nog) GEEN lid zijn van onze vereniging, maar wel op dit moment of later pensioen ontvangen of zullen gaan krijgen via het SPF.

De reguliere ALV bracht, buiten “de gebruikelijke” agenda, twee punten die extra aandacht kregen:

  • Het afscheid van voorzitter Olaf Tant;
  • Het benoemen van de nieuwe voorzitter Jan Hellings.

Zie voor beide punten een uitgebreid verslag in PensioenPraat van dit kwartaal, dat ook op deze website staat.

Na de pauze kwam het SPF-gedeelte aan de orde en mochten we ook zo’n 35 gasten extra ontvangen. Willem Grin (SPF bestuurder namens de gepensioneerden) beet het spits af met een update over de ontwikkelingen binnen het SPF m.b.t. nieuwe bestuurders en ook nieuwe mensen voor het VO. Daarna werd via een animatiefilm uitgelegd wat het SPF betekent en doet voor de pensioenen van de actieven, gepensioneerden en slapers. Aan de hand van de bijgevoegde presentatie konden de aanwezigen vragen stellen.  Nieuw binnen het SPF is de Raad van Toezicht, die vanaf dit jaar ieder pensioenfonds moet gaan benoemen. Hiermee vervalt de  visitatiecommissie. De nieuwe RvT krijgt meer bevoegdheden en zal zowel voor het SPF bestuur als voor de RvT zelf een jaar van ‘aftasten’ worden. 

Het tweede gedeelte werd overgenomen door Arthur Smit (SPF bestuurder namens de werkgever). Hij ging met name in op de beleggingen, de dekkingsgraad en de indexatie. Ook hierbij werden de nodige vragen gesteld door de aanwezigen. Deze presentatie treft u uiteraard ook hierbij aan.

Na afloop kregen de aanwezigen een uitgebreid warm- en koud buffet aangeboden, dat aan een ieder de gelegenheid boot om bij te praten met elkaar. Een van de deelnemers vatte e.e.a. samen met de opmerking:  “Wat was het weer een goed verzorgde dag, met een flinke verwennerij!”

Jaarverslag 2017:  Jaarverslag VGSABIC 2017

Fotoverslag:    VGS ALV 2018

Presentatie algemeen: presentatie ALV 12 april 2018

Presentatie KNVG:  ALV 12 april 2018 KNVG

Presentatie SPF:    SPF_Presentatie deelnemersbijeenkomsten 2018_Nederlands

 

Agenda Algemene Leden Vergadering VGSABIC-IP
en Jaarlijkse Pensioenfonds SABIC deelnemers informatie bijeenkomst voor gepensioneerden.

Donderdag 12 april 2018
Locatie: Natuurlijke Kloof
Zurenhoek 5
4624 BC Bergen op Zoom

Tijd: Inloop 13.30 uur, aanvang vergadering om 14.00 uur

Agenda
1. Opening en vaststellen agenda ALGEMENE LEDEN VERGADERING.
2. Huishoudelijke zaken
2.1  Vaststellen notulen van de 6e Algemene Ledenvergadering op 6 april 2017
2.2  Jaarverslag 2017
2.3  Financieel verslag 2017
2.4  Verslag van de kascontrole commissie
2.5  Verkiezing bestuursleden
2.6  Verkiezing voorzitter
2.7  Begroting 2018 en vaststellen contributie 2019
2.8  Benoeming kascontrole commissie 2019
2.8  Activiteiten commissie
2.9  Koepel van Nederlandse Verenigingen Gepensioneerden (KNVG)
2.10  Rondvraag

15.00 – 15.30 uur: Pauze en ontvangst van niet – VGSABIC leden voor de jaarlijkse SPF Informatie bijeenkomst voor de gepensioneerden.

3. Jaarlijkse presentatie door PensioenfondsSABIC

4. Aperitief en koud/warmbuffet

Toelichting op de agenda:

2.5 en 2.6 Verkiezing bestuur:
Aftredend volgens Huishoudelijk Reglement:
Olaf Tant, hij is niet verkiesbaar meer.
Het bestuur draagt Jan Hellings voor als voorzitter van de vereniging.
Ineke Pranger, Peter Broers, Carla Ligtenberg, Jac Raaijmakers
zijn aftredend en herkiesbaar

Andere kandidaten voor het bestuur kunnen zich schriftelijk opgeven tenminste 24 uur voor de Algemene Ledenvergadering bij de secretaris

Opmerking:
Financieel jaarverslag 2017 ligt vanaf een half uur voor het begin van de vergadering ter inzage.

Thijs Koppers, Secretaris